Cookies och personuppgifter

Information om cookies och behandling av personuppgifter

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det gäller till exempel namn, personnummer, bild, adress, e-postadress och telefonnummer. Det gäller även till exempel bokningsnummer och elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, om de kan kopplas till fysiska personer.

Musik i Syds hantering av personuppgifter sker på ett lagligt och ändamålsenligt sätt, i den omfattning vi bedömer det nödvändigt, samt på ett sätt som undviker att kränka den registrerades personliga integritet. Musik i Syd har ansvar för att personuppgifterna skyddas av lämpliga säkerhetsåtgärder.

I vissa fall kan Musik i Syd behöva dela information med relevant tredje part, t.ex. en tjänsteleverantör, utöver de fall där ett avtals fullgörande eller att uppfylla en rättslig förpliktelse är laglig grund. Musik i Syd upprättar i desa fall ett avtal (biträdesavtal eller dylikt) med externa parter som behandlar personuppgifter för vår räkning.

Cookies

Den här informationen om cookies är avsedd för besökare av samtliga webbplatser som ägs av Musik i syd AB, org.nr.
556634-2795, vilka består av:

Musikisyd.se, (unga.musikisyd.se), kulturkvarteret.com, palladium.nu, musicavitae.com, nygatan6.se, lundchoralfestival.org, korrofestivalen.se, musikriket.nu, musikiappelriket.se, musikisydchannel.se .

Informationen är ett supplement till vår information om behandling av personuppgifter och förklarar vad cookies är, hur vi använder dem och vad dina val är i anslutning till cookies. Vi använder cookies för att Webbplatserna ska fungera så bra för dig som möjligt och för att tillhandahålla funktioner för sociala medier, analysera trafik och rikta vår marknadsföring. Vissa är nödvändiga för att Webbplatserna ska fungera korrekt och andra kan du välja att stänga av.

Enligt lag (2003:389) om elektronisk kommunikation har du rätt att bli informerad om vilka spårningsmetoder Musik i Syd använder på våra Webbplatser och varför de används. Vi behöver även inhämta ditt samtycke för att använda spårningsmetoder som inte är nödvändiga för att tillhandahålla våra tjänster. Du har därför alltid rätt att justera dina cookieinställningar.

Men vad är det för kakor alla pratar om?

Cookies är små textfiler som kan användas av webbplatser för att göra en användares upplevelse bättre och mer effektiv genom att bland annat komma ihåg information om ditt besök. Vi använder också cookies för att förse oss och våra tjänsteleverantörer med information om din användning av Webbplatserna som vi använder för att anpassa Webbplatserna i enlighet med dina intressen och preferenser. Vill du inte acceptera cookies finns det risk att du inte kan dra nytta av alla funktioner på Webbplatserna.

Vilka cookies använder vi?

Det finns olika sorters cookies som vi använder oss av:

·      Beständiga cookies som sparar en fil som ligger kvar på din dator, surfplatta eller telefon under en längre tid för att du inte ska behöva göra om inställningar eller se informationsrutor flera gånger.

·      Så kallade sessionscookies. Dessa lagras temporärt under tiden du besöker våra Webbplatser på enheten du surfar ifrån. De används för att underlätta navigering, exempelvis för att se vad för enhet du surfar ifrån för att anpassa formatet efter enheten. Sessionscookies försvinner när du stänger ner Webbplatserna och ingen personlig information sparas om dig.

Det finns även förstapartscookies och tredjepartscookies. Förstapartscookies sätts av Webbplatserna du besöker medan tredjepartscookies kommer från externa bolag som tillhandahåller cookies på Webbplatserna.

Nödvändiga cookies

Dessa Cookies är nödvändiga för Webbplatsernas funktioner så att de fungerar på ett säkert och korrekt sätt. Därför kan du inte heller välja bort dessa då de aktiverar grundläggande funktioner på Webbplatserna, exempelvis navigation mellan olika sidor och för att möjliggöra servicefunktionaliteten.

Cookies för statistik

Musik i Syd använder cookies från Google för att vi bland annat ska förstå hur våra besökare använder Webbplatserna och därav kontinuerligt utveckla dem. De är inte nödvändiga för ditt användande av Webbplatserna varför ditt samtycke krävs för att de ska sparas på din enhet.

Marknadsföringscookies

Musik i Syd använder sig av marknadsföringscookies för funktionen att kartlägga hur besökare rör sig mellan olika webbplatser. Syftet med dessa är kunna erbjuda besökaren personanpassade och relevanta annonser på de webbsidor som besökare senare besöker. Om du även har lämnat ditt samtycke till analyscookies, kombineras information om ditt surfbeteende med information vi har sammanställt med hjälp av analyscookies, för att vi ska bli mer träffsäkra i våra budskap.

För att se exakt vilka cookies som finns på sidan se listorna som finns till höger på sidan.

Hur tackar jag nej till cookies?

Du kan som internetanvändare alltid rensa dina cookies i webbläsaren. I så fall förvinner alla sparade cookies och när du återbesöker våra Webbplatser har du möjligheten att ställa in dina cookieinställningar på nytt. Du kan även konfigurera din webbläsare så att cookiefiler slutar laddas ner på din dator. För mer detaljerad information om hur du hanterar cookies genom just den webbläsare du använder och tillvägagångssätt för att på olika sätt justera dina cookieinställningar hänvisar vi dig till leverantören av din webbläsare.

Personuppgifter

Läs mer om Musik i Syds hantering av personuppgifter i Plan för personuppgiftsbehandling.

Laglig grund och lagringsminimering

Beroende på i vilket syfte personuppgifter inkommer till Musik i Syd ser laglig grund och tiden för gallring/lagring av personuppgifter olika ut. Ändamålet med behandlingen styr vilka uppgifter som samlas in och sparas – aldrig mer eller under längre tid än vad som bedöms nödvändigt.

Personuppgifter kan dock mer generellt behöva lagras för att säkerställa uppfyllelse av legala skyldigheter, exempelvis avseende bokföring. Om så är fallet kan personuppgifterna sparas enligt relevant gällande annan lagstiftning.

Avtal för produktioner, samarbeten etc.

För att uppfylla rättsliga förpliktelser eller för att kunna ingå och fullgöra avtal om produktioner, arrangemang och/eller samarbeten, kan Musik i Syd behöva behandla enskilda parters personuppgifter. Det kan vara namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer, bankkontonummer, bank- och postgironummer. Behandling av dessa uppgifter kan krävas bland annat för betalning av arvode och andra ersättningar, administration, produktionsplanering och för att säkerställa uppfyllelse av legala skyldigheter.

Kunder

Musik i Syd behandlar personuppgifter för att kunna ingå och hantera avtal med våra kunder. En kund kan vara en arrangör, annan beställare eller en biljettköpare.

För biljettköpare via biljettsystemen AXS, Kulturcentralen och Biljettcentrum som används vid Musik i Syds olika scener – Kulturkvarteret Kristianstad, Palladium Malmö och Växjö Konserthus – framgår allmänna villkor för biljettköp av information på resp. webbsidor.

I de fall kunden är en arrangör eller annan beställare av produktioner (exempelvis en skola) behandlar vi uppgifter till personer som är företrädare för våra kunder. Vissa personuppgifter kan också behandlas på grund av att Musik i Syd har en rättslig skyldighet till det, exempelvis personuppgifter på fakturor.  Uppgifterna behandlas för att kunna administrera kundavtalet. Företrädares personuppgifter kan även behandlas för ändamålet att skicka erbjudanden om utbud eller information.

Personuppgifter för kunder/företrädare hanteras i olika system och lagras olika länge beroende på vilken typ av kund som avtalet skrivs med.

Leverantörer

För att kunna ingå och hantera avtal med leverantörer behandlar Musik i Syd personuppgifter tillhörande personer som är företrädare för leverantörer. Vissa personuppgifter kan också behandlas på grund av rättslig skyldighet, exempelvis personuppgifter på fakturor som regleras av bokföringsskyldighet. Musik i Syd behandlar personuppgifter avseende företrädare på leverantörsbolag som vi har eller avser att ingå avtal med. Personuppgifter som behandlas kan vara namn, telefonnummer, e-post, adress och yrkestitel i avsikt att administrera inköpsavtal, hantera fakturor, och att kunna ställa frågor till leverantören angående de varor eller tjänster som Musik i Syd köper.

Ibland kan uppgifterna behöva lagras efter det att avtalsrelationen upphört, bland annat för att administrera eventuella garantier och reklamationsfrister samt hantera ev. rättsliga krav. Personuppgifter kan också mer generellt behöva lagras för att säkerställa uppfyllelse av legala skyldigheter, exempelvis avseende bokföring.

I vilka system och hur länge känsliga personuppgifter sparas framgår av Register över Musik i Syds personuppgiftsbehandling.

Gallring och lagring

Syftet med insamlandet av personuppgiften avgör den tid Musik i Syd behandlar uppgifterna. När inte längre motiv att behandla uppgifterna finns, och om uppgifterna inte faller under lag om arkivering eller annan lagstiftning, raderas uppgifterna.

I Musik i Syds interna register för personuppgiftsbehandling står angivet vilka personuppgifter som finns i vilket register, i vilket syfte uppgifterna behandlas, laglig grund, vilken tid olika uppgifter behandlas, dataflöde (vilka digitala system uppgiften finns i), rättslig förpliktelse samt allmänt intresse mm.

Säkerhet

Musik i Syd arbetar löpande för att uppfylla principerna om ”inbyggt dataskydd och dataskydd som standard”. Vi är måna om integritet och säkerheten för de personuppgifter vi hanterar och utvärderar kontinuerligt riskerna och vidtar åtgärder för att minska dem.

Vi använder oss av ett antal IT-tjänster och IT-system i verksamheten, några installerade lokalt, andra i form av molnlösningar. I de fall en leverantör är vårt personuppgiftsbiträde och hanterar uppgifter på vårt uppdrag och enligt våra instruktioner, finns ett biträdesavtal som reglerar ansvaret.

Den registrerades rättigheter

Tillgång, rättning och radering

Den registrerade har rätt att vända sig till Musik i Syd som personuppgiftsansvarig och begära tillgång till de personuppgifter som behandlas och även informeras om ändamålen med behandlingen och vilka som mottagit personuppgifterna. I egenskap av personuppgiftsansvarig ska Musik i Syd förse den registrerade med en kostnadsfri kopia på de personuppgifter som behandlas.

Den registrerade har rätt att utan onödigt dröjsmål få sina personuppgifter rättade eller, under vissa förutsättningar, begränsade eller raderade. Om den registrerade begär att få uppgifterna rättade, raderade eller begränsade i behandling, har Musik i Syd i egenskap av personuppgiftsansvarig som rutin att med rimlig ansträngning underrätta varje mottagare av personuppgifterna om den registrerades begäran.

Begäran om utdrag, rättelse eller radering görs genom den e-postadress som anges i slutet av detta dokument under kontaktinformation.

Den registrerade har rätt att när som helst invända mot behandling av dennes personuppgifter om den lagliga grunden för behandlingen utgörs av ett allmänintresse eller intresseavvägning enligt artikel 6.1 (e) och (f) Dataskyddsförordningen. Den registrerade har även rätt att när som helst invända mot behandling av dennes personuppgifter om dessa behandlas för direkt marknadsföring.

Rätt till dataportabilitet

Den registrerade har rätt att få ut de personuppgifter som denne tillhandahållit den personuppgiftsansvarige och har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Detta gäller dock under förutsättning att det (a) är tekniskt möjligt och (b) den lagliga grunden för behandlingen utgörs av samtycke eller att behandlingen varit nödvändig för fullgörande av avtal.

Rätt att återkalla samtycke

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades.

Rätt att klaga till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

Den registrerade har rätt att rikta klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).
Telefonnummer: 08-657 61 00
E-postadress: imy@imy.se

 

Kontakt Musik i Syd

Musik i Syd
Kanalgatan 30
291 34 Kristianstad

Telefon, växel
044-20 58 80

E-post
info@musikisyd.se

Organisationsnummer
556634-2795

Ansvarig för hantering av personuppgifter på Musik i Syd:
Administrativ chef, Lena Ulvskog Arvidsson

___

 

Musik i Syd är en musikinstitution i Skåne och Kronoberg med syfte att ge människor tillgång till skapande och levande musikupplevelser. Det är ett kulturpolitiskt uppdrag med målet att göra levande musik tillgänglig även utanför de större städerna. Musik i Syd medverkar till en mängd festivaler inom olika genrer runt om i Skåne och Kronoberg. Utöver of­fentliga konserter och projekt genomför Musik i Syd även ett stort antal konserter inom förskola, skola, vård och omsorg. Varje år presenteras, ofta i samarbete med olika lokala arrangörer, drygt 3 000 konserter för mer än 300 000 personer.

Huvudmän för verk­samheten är Region Skåne och Region Kronoberg. Musik i Syd har kontor i Kristi­anstad (huvudkontor), Växjö och Malmö.

Här kan du se en fullständig förteckning över de cookies som finns på hemsidorna.

Gillar du också kultur och musik?

Få konserttips och senaste nytt direkt till din inkorg.
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här.