Kompetensutveckling & delaktighet

Kompetensutveckling är ett av UNGA Musik i Syd Utvecklingscentrums fyra ben. Här riktar vi oss främst till de vuxna som arbetar med kultur, barn och unga. En av de första satsningarna var Förskolepersonalkören som startade i Utvecklingscentrums regi 2011. Ett par år senare var högskolekursen Musik i framtidens förskola för frilansmusiker igång i samarbete med Musikhögskolan i Malmö. Till senare satsningar hör Kulturcrew och Musikrådet. Båda är till för elever snarare än vuxna.

Musikrådet – för elever och lärare

Om KulturCrew mestadels handlar om det som sker kring scenen, handlar Musikrådet om det som händer  den? Att utveckla lyssnandet och ge verktyg för att kunna prata mer medvetet och på djupet om musikföreställningar och andra musikaktiviteter präglar Musikrådets aktiviteter. Musikrådet startade upp som ett pilotprojekt på Sorgenfriskolan i Malmö 2017.

KulturCrew – för elever och lärare, fritidspedagoger med flera

Hur kan vi göra elever mer delaktiga i kulturell verksamhet som berör dem och i Skapande skola? KulturCrew har funnits i Danmark sedan 2010. I Sverige startade projektet 2016 utifrån ett delregionalt nätverk bestående av sex till åtta kommuner i Skåne av Riksteatern Skåne och UNGA Musik i Syd Utvecklingscentrum.

Kompetens Förskolan – för blivande och rutinerade förskolepedagoger

Det ska börjas i tid är ett motto på UNGA Musik i Syd. Det kanske viktigaste vi gör är att möjliggöra även för riktigt små barn att sjunga, låta och lyssna på så mycket och varierad musik det bara går. Här kan du läsa mer om Förskolepersonalkören, Kompetens Kulturnyckeln och Kompetens Högskolan som alla är kompetensutvecklingar vi driver inom förskolan i Kristianstads kommun.

Musik i framtidens förskola – för frilansmusiker

Musik i framtidens förskola är en fristående kurs vi driver i samarbete med Musikhögskolan i Malmö och som 2018 flyttas till Malmö universitet. Den riktar sig till frilansmusiker som vill bli bättre på, att uppträda och spela musik för barn 1–5 år.

Utvecklingscentrums dag – för branschfolk inom kultur, barn och unga

En fortbildningsdag och nationell branschdag som utgår från ett särskilt utvalt angeläget tema inom musik, barn och unga. Barnkonventionen var vårt tema 2018 och mynnade ut i konferensen Barns rätt! den 15 november. Nästa år handlar det om forskning torsdagen den 14 november. Mer info våren 2019.

Boka

Vi erbjuder kompetensutveckling till pedagoger i förskola och skola.

Kontakt

Utvecklingscentrum

Anna-Carin Fogelqvist
Tel: 0705–92 52 01

Kontakt

KulturCrew

Maria Larsson
Tel: 0707 20 58 11