Personuppgiftspolicy för biljettköp och nyhetsbrev

Musik i Syds behandling av personuppgifter

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det gäller till exempel namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Det gäller även till exempel bokningsnummer och elektroniska identiteter, som IP-nummer, om de kan kopplas till fysiska personer.

Musik i Syds hantering av personuppgifter ska ske på ett lagligt, korrekt, öppet och ändamålsenligt sätt, i den omfattning vi bedömer det nödvändigt samt på ett sätt som undviker att kränka den registrerades personliga integritet. Musik i Syd har ansvar för att personuppgifterna skyddas av lämpliga säkerhetsåtgärder.

Beroende på i vilket syfte Musik i Syd registrerar personuppgifter (om personen är anställd, en samarbetspart, kund eller liknande), varierar laglig grund och tiden för gallring/lagring av uppgifterna. Ändamålet med behandlingen styr vilka uppgifter som samlas in och sparas – aldrig mer eller under längre tid än vad som bedöms nödvändigt. Gallring genomförs regelbundet.

Personuppgifter kan dock behöva lagras för att säkerställa uppfyllelse av juridiska skyldigheter, exempelvis avseende bokföring. Om så är fallet sparas personuppgifterna enligt annan relevant gällande lagstiftning.

I vissa fall kan Musik i Syd behöva överlämna information till tredje part, utöver de fall där ett avtals fullgörande eller att uppfylla en rättslig förpliktelse är laglig grund. För att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett tryggt och säkert sätt upprättar Musik i Syd ett avtal (personuppgiftsbiträdesavtal eller dylikt) med externa parter som behandlar personuppgifter för vår räkning.

Uppgifter som samlas in i samband med användning av våra digitala tjänster

Musik i Syd är även personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som samlas in via våra websidor inom verksamheten (Musikisyd.se, Kulturkvarteret.com, Palladium.nu, MusicaVitae.com m.fl.)

När du besöker någon av våra webbplatser samlar vi in uppgifter om användandet, om du godkänner det.  Det rör sig framför allt om uppgifter som hämtas in genom cookies, och som hanteras på generell nivå. En del av dessa uppgifter kan vara personuppgifter, som till exempel ett IP-nummer. Vi samlar också in anonymiserade och sammanräknade uppgifter om hur du och andra navigerar på webbplatsen, vilka sökningar som görs, vilka innehållssidor som besöks och hur navigeringsflödet ser ut. Informationen lagras i högst 14 månader från senaste besöket på den aktuella webbplatsen. Underlaget används för vidareutveckling och anpassning av webbplatsen.

På våra webbplatser kan du ibland även ta del av inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). från andra webbplatser. Dessa beter sig på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen – och kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med det inbäddade innehållet.

Personuppgiftsbehandling vid biljettköp

Musik i Syd erbjuder i rollen som arrangör och/eller medarrangör biljetter till festivaler samt konserter och arrangemang via olika biljettsystem, beroende på sammanhang och förutsättningar. Det innebär att ansvarsfördelning för personuppgiftsbehandling varierar. I något fall är Musik i Syd personuppgiftsansvarig, i andra fall är det leverantören av biljettsystemet som är ansvarig för, och behandlar personuppgifter. Vi hänvisar i dessa fall till resp. försäljningsställes personuppgiftspolicy. Vem som är personuppgiftsansvarig framgår vid biljettköpet.

I vissa fall kan Musik i Syd behöva få del av uppgifter från dessa aktörer – t.ex. i de fall du valt att prenumerera på nyhetsbrev från Musik i Syd, eller om vi behöver informera dig om ändrade tider eller andra avvikelser för arrangemanget. Musik i Syd delar inte dessa uppgifter vidare och använder inte heller uppgifterna till annan hantering än sådan som rör det aktuella arrangemanget eller det samtycket omfattar.

Musik i Syd är personuppgiftsansvariga för biljettköp till Kulturkvarteret, som görs genom vårt biljettsystem.

Uppgifter som samlas in – ändamål

Om du kontaktar oss, till exempel via e-post eller telefon, samlar vi in de personuppgifter som behövs för att kunna besvara din fråga eller hantera ditt ärende.

Vid kontakt med oss i olika ärenden förekommer det att en person lämnar personuppgifter om en eller flera andra personer i ett sällskap. Vi förutsätter att den som lämnar uppgifterna har samtliga personers samtycke till att lämna dessa personuppgifter. Om du inte själv har genomfört ett biljettköp utan någon annan har gjort detta för din räkning, registrerar vi personuppgifter om dig från den personen.

Första gången du köper biljett till konsert/föreställning till Kulturkvarteret Kristianstad, registreras du som användare i respektive biljettsystem och en användaridentitet skapas. Detta gäller även beställning av pausservering på Palladium Malmö. Vi samlar in dessa personuppgifter för att kunna fullgöra din beställning: namn, adress, telefonnummer och e-postadress för samtliga biljettköpare. Uppgifter registreras även i samband med betalning för att köpet ska kunna genomföras.

Vi använder oss av externa leverantörer för att hantera betalningar och presentkort. Dessa leverantörer får tillgång till personuppgifter i form av namn, adresser och betalningsinformation. Denna hantering är nödvändig för att köpet ska kunna genomföras och för att Musik i Syd ska kunna leverera de tjänster du har beställt, dvs. fullgöra vårt avtal.

Uppgifterna behövs även för digital biljettleverans och för att kunna kontakta dig, om t.ex. förutsättningarna för konserten skulle ändras. Sådan information kan skickas via e-post, brev, SMS eller lämnas via telefonsamtal beroende på avvikelsens art och vilka kontaktuppgifter vi har till dig.

E-postadresser används för bokningsbekräftelse, viktig information om ditt kommande evenemang och erbjudanden kopplade till detta.

Marknadsföring

Om du har anmält dig till vårt nyhetsbrev i samband med biljettköp använder vi din e-postadress för att skicka nyhetsbrevet.

Om du har godkänt att få information och erbjudanden i samband med biljettköp används e-postadress och köphistorik. Genom att använda dessa uppgifter kan vi ge dig de erbjudanden som vi tror att du har störst intresse och nytta av.

Utveckling av tjänster och service

Vi använder de uppgifter vi samlar in om våra kunder för att utveckla och förbättra våra produkter och tjänster. Det gäller dels våra digitala tjänster, där vi analyserar användarbeteende för att utveckla hur vi presenterar information, erbjudanden och utformar funktioner. Det gäller också utveckling av våra produkter efter kunders önskemål och beteende och för att t.ex. åtgärda brister eller öka säkerheten.

I huvudsak använder vi anonyma eller anonymiserade uppgifter på sammanräknad nivå för att göra denna typ av analyser.

Laglig grund

I huvudsak behandlar vi dina uppgifter för att fullgöra ett avtal i vilket du är part, exempelvis försäljningsvillkor. Det kan förekomma att samma personuppgift samlas in och behandlas av olika anledningar – med stöd av samtycke, eller för fullgörande av avtal, vår intresseavvägning eller för att uppgiften är nödvändig för att uppfylla andra rättsliga förpliktelser (lagar och förordningar, till exempel gällande säkerhet och redovisning).

Lagringstider

Ett användarkonto med personuppgifter lagras i vårt biljettsystem för köparen att återanvända vid ev. framtida köp.

Observera att samma personuppgift kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Det kan innebära att en uppgift som har gallrats ur ett system för att den inte längre är nödvändig eller används kan finnas kvar i ett annat system, där den lagras med stöd av samtycke eller för ett annat ändamål där personuppgiften fortfarande behövs eller krävs.

Personuppgiftsbehandling vid utskick av nyhetsbrev

Uppgifter som samlas in – ändamål

Om du väljer att prenumerera på något av våra nyhetsbrev samlar vi in din e-postadress för att kunna skicka nyhetsbrevet. Dessa uppgifter behandlas i vårt system för utskick/nyhetsbrev.

Laglig grund

På våra webbsidor kan du själv anmäla dig som mottagare av nyhetsbrev från Musik i Syd, då behandlas din uppgift med samtycke som laglig grund.

Musik i Syd kan även, då vi utifrån en intresseavvägning bedömer att du i din yrkesroll eller befattning kan ha nytta av information från oss, registrera din e-postadress som mottagare av nyhetsbrev. Likaså kan Musik i Syd använda din e-postadress för inbjudningar till arrangemang.

Du kan när som helst välja att avprenumerera via en länk i varje utskick.

Lagringstider

Din e-postadress sparas så länge du väljer att fortsätta ta emot nyhetsbrevet. Om du väljer att avprenumerera, sparar vi din e-postadress för att säkerställa att du inte registreras igen och får utskick på nytt. Din e-postadress lagras då i vår spärrlista.

Dina uppgifter skyddas

Musik i Syd arbetar löpande för att uppfylla principerna om inbyggt dataskydd och dataskydd som standard. Vi utvärderar kontinuerligt riskerna med vår personuppgiftsbehandling och vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder för att minska riskerna.

Avtalspartners och IT-leverantörer
Vi använder oss av ett antal olika IT-tjänster och IT-system i vår verksamhet. I vissa av dessa lagras och hanteras personuppgifter. Vi är måna om din integritet och säkerheten för dina uppgifter vid all sådan hantering. Vissa system är installerade lokalt hos oss, medan andra är molnlösningar eller installerade hos leverantör och det innebär att vi överför personuppgifter till leverantören. I dessa fall är leverantören vårt personuppgiftsbiträde och hanterar uppgifterna på vårt uppdrag och enligt våra instruktioner.

Dina rättigheter

Nödvändig hantering av personuppgifter och hantering med stöd av samtycke

Personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig eller för att vi ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet är tillåten utan samtycke. För att vi ska kunna samla in och hantera dina personuppgifter i något annat syfte krävs däremot att du samtycker till behandlingen. Du lämnar – i de fall det är aktuellt – samtycke till hantering av dina personuppgifter i samband med att du använder våra tjänster på musikisyd.se, våra andra webbplatser, vid kontakt med våra scener eller hos ett ombud eller en biljettåterförsäljare.

Återkallelse av samtycke

Du kan när som helst välja att återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att radera dina personuppgifter och upphöra med den behandling som omfattades av samtycket.

Det kan förekomma att samma personuppgift behandlas både med stöd av samtycke och med stöd av att uppgiften är nödvändig eller med stöd av andra regler. Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke och den behandling som grundas på samtycket upphör, kan personuppgiften ändå finnas kvar hos oss på grund av andra juridiska skyldigheter.

Din rätt till information

En redogörelse för dina rättigheter som registrerad finns i vår övergripande policy, Personuppgiftspolicy Musik i Syd.

Kontaktuppgifter

Postadress
Musik i Syd, Kanalgatan 30, 291 34 Kristianstad

Telefon, växel
044-20 58 80

E-post
info@musikisyd.se

Organisationsnummer
556634-2795

Ansvarig för hantering av personuppgifter på Musik i Syd
Administrativ chef

Vd:n har ordet!

BLÄDDRA I SOMMARNUMRET!

musikisydchannel.se
Prenumerera på
våra nyhetsbrev