Så möter vi framtiden!

Slutrapport av Musik i Syds utvecklingsarbete Digitala scener 2013-2015

För oss har projektet på många olika sätt varit både stimulerande och oerhört lärorikt. Vi har fått möjlighet att arbeta på djupet med de förlopp som en digital verklighet för med sig i vårt uppdrag gällande den levande musiken. Projektet har lett till en lång rad positiva kontakter och samarbeten med skickliga producenter och leverantörer. Det har gett oss en intressant yta för att stämma musikinstitutionens expertis och verksamhet i förhållande till andra yrkesgrupper inom digital utveckling.

Med det sagt vill vi rikta ett stort tack till alla som har varit involverade i våra processer, och som tillsammans med oss, med intresse och energi, har kastat sig ut i oprövat land.

Ett särskilt tack till Region Skåne och Kulturrådet som gav oss förtroendet att söka nya vägar. Det vi har uppnått har redan fått stor betydelse för Musik i Syd och våra samarbetspartners, och vi vill gärna ställa våra resultat till kulturlivets förfogande.

Med dessa erfarenheter och mängd ny kunskap i ryggen går vi nu vidare med nya utmaningar.

Martin Martinsson, VD

Ulrika Lind, projektledare

Karin Hansson, samordnare

 


INTRODUKTION

 

HUR HAR VI ARBETAT?

 

MUSIK I SYD CHANNEL

 

MUSIK I SYD OFF-SITE

 

APP OCH HOPPA MED MUSIKA!

 

VIRTUELLA RUM

 

DEVELOPER-IN-RESIDENCE

 

FRAMTIDEN

 

SYNLIGHET

 

SAMARBETEN OCH MEDVERKANDE

 

 

 

 

 

INTRODUKTION

 

Projektet Digitala scener har genomförts i syfte att tillgängliggöra Musik i Syds utbud genom digital teknik, skapa samverkan inom området samt visa på hur digitaliseringen även möjliggör konstnärlig utveckling och regional synlighet.

 

Projektet har genomförts tillsammans med ett stort antal samarbetspartners och med kärnverksamheten i centrum – den levande musiken.

 

Målsättningar har varit:

 

Ökad tillgänglighet till Musik i Syds verksamhet:

-att utnyttja digitala möjligheter för ökad synlighet av levande musik genom konserter, festivaler och ungas skapande i skolan.

 

Konstnärlig utveckling:

-att erbjuda regionens musiker och tonsättare nya utmaningar för skapande som involverar digital teknik.

 

Regional synlighet och samverkan:

-att föra dialog kring ny kunskap och erfarenheter gällande kulturens digitalisering samt att undersöka hur våra resultat kan bidra till regional exponering på nya sätt.

 

Målen har vi mött genom nya produkter, lösningar och format som följer med in i verksamheten och som vi delar med oss av här.

 

Utöver den egna insatsen har utvecklingsarbetet stötts av Region Skåne och Kulturrådet genom utvecklingsmedel. Arbetet har årligen redovisats utförligt till bidragsgivarna.

 

 

 

 

 

HUR HAR VI ARBETAT?
 

Vi har

 • arbetat inifrån och utgått från det som är Musik i Syds uppdrag och våra styrkor – produktion, förmedling och den levande musiken, konstnärlig höjd och ungas skapande.
 • arbetat i en liten projektgrupp bestående av projektledare, samordnare och VD, detta för att kunna ta snabba beslut och lätt hitta relevanta kommunikationsvägar.
 • kastat oss ut i för oss oprövade marker under devisen att vi föst måste gå åt något håll för att ta reda på vart vi till slut ska gå. Att vi måste testa nya samarbeten för att ta reda på vilken kunskap vi saknar, behöver och hur vi ska knyta den till oss. Att vi måste producera och distribuera innan vi kan stämma av våra nya digitala satsningar med lyssnare och publik.
 • varit noga med att ha tålamod gällande ömsesidig förståelse med nya samarbetspartners. Kulturinstitutioner, programmerare och filmare talar inte samma språk, och det tar tid att närma sig varandra.
 • arbetat med hela institutionen involverad då vi tror att digital utveckling måste genomsyra hela organisationen. Ledningsgrupp, producenter och kommunikatörer har därför varit involverade i olika grad från start. Informationsflöden har skett via mail och i samband med lednings- och producentmöten. Dock tar utvecklingsprocesser tid, och vi har varit beredda på att implementering av nya funktioner går långsamt om man vill ha lust och kvalitet i arbetet.
 • arbetat mycket flexibelt, vågat göra misstag, samt hanterat den frustration som har följt med. Med arbetslust inför det nya och med blicken långt fram har vi varit snabbt upp på hästen igen.
 • längs vägen knutit till oss en rad sakkunniga inom områden som rättigheter, interaktionsdesign, konstnärlig digitalproduktion, film, ljudteknik m.m. för att kvalitetssäkra arbetet.
 • letat och funnit en rad tonsättare och musiker som har velat vara med och experimentera kring skapande med digitala verktyg, nya inspelningstekniker, nya kompositionsformer och nya distributionsformer. 
 • involverat ett stort antal barn från förskolan till åk 9 för att undersöka digitalt skapande, publicering och delning, samt nya verktyg för musik och rörelse. Unga arbetar annorlunda än äldre med digital teknik, men hur kan professionella musikskapare ändå stimulera ungas kreativitet för individuell utveckling.
 • dokumenterat och samlat projektets dokument, erfarenheter och kontakter för implementering och fortsatt utveckling hos Musik i Syd.

 

 

 

 

 

 
MUSIK I SYD CHANNEL
Webbkanal för konserter och artistmöten

 

Musik i Syd Channel – en unik webbmiljö där många av de förnämsta artisterna inom klassisk musik, jazz, folkmusik och det nyskapande porträtteras genom konsertfilmer och intervjuer. Här sker innerliga artistmöten. Här finns personliga, musikaliska berättelser. Här kommer konserten till Dig. Det är spännande och njutbart, och det sprakar!

 

Det lilla formatet ger de stora musikupplevelserna.

 

www.musikisydchannel.se

 

Vem är kanalen till för?

Du som vill få en stunds avkoppling.

Du som njuter av instrumentalisters skicklighet.

Du som tycker om klassisk musik, skönsvängande jazz, Frank Sinatra, traditionell folkmusik eller en ensam violin som spelar Bach.

Du som vill upptäcka ny musik.

Du som vill bli inspirerad av andra kreatörer.

Du som vill lära dig något om en tonsättare.

Du som är nyfiken på en inre resa.

Du som vill ta del av konserter dygnet runt.

Du som vill återuppleva en konsert du redan har besökt.

Du som inte kan ta dig till konsertscenen.

Du som bor någonstans där livekonserter inte är vardagsmat.

Du som vill se på en konsert med dina barn och din gamla pappa.

Du som vill fördriva tid.

Du som har en bred musiksmak.

Du som vill dela en konsertupplevelse med vänner.

Du som var bortrest.

Du som vill veta mer om livekonserter och kanske besöka någon.

Du som är liten och som vill veta vad en musiker gör på jobbet.

Ni som vill göra något trevligt tillsammans.

 

Lite mer än en PLAY-kanal
Musik i Syds uppdrag handlar om levande musik. Därför vill vi också låta konserter leva vidare genom bildinspelningar. Ambitionen var att skapa en egen PLAY-kanal, men med tydliga mervärden; på samma sätt som i kammarmusiksalongerna ska publiken komma nära artisterna, och genom bildmediet ibland ännu närmare.

 

Sedan våren 2015 finns Musik i Syd Channel som en webbscen för konsertfilmer och intervjuer med de skickligaste artisterna. Här kan vi med profilstarka inslag och från nya vinklar sprida Musik i Syds innehåll. På skärmen speglas unika möten mellan musiker och tonsättare, mellan konst och publik, det som vi ser att traditionella media inte riktigt kommer åt. Vi är inte radio eller TV, vi är en musikinstitution med ett starkt förtroende.

 

Kanalen finns även på engelska för internationell spridning, vilket även öppnar för samarbete med utländska agenturer och skivbolag, festivaler och konsertscener. I projektet har vi t. ex. samarbetat med Channel Classics Records kring barockviolinisten Rachel Podger.

 

Under projekttiden levererades ett antal produktioner att ingå i testsändingar av digitalt förmedlad kultur till sjukhus och äldrevården, detta i samarbete med utvecklingsprojektet Kulturella Rendezvous.

 

Kvalitet hela vägen
Med tålamod och sakkunskap har Musik i Syd arbetat sig igenom de utmaningar som uppstår när scen flyttar till skärm. Institutionens goda kontakter till artister och agenter har varit tongivande i utvecklingen, liksom omsorg om musik och publik. Med stor kunskap om repertoar och konserthelheter, och med näsa för oprövade artistsamarbeten, kan vi porträttera våra mest intressanta musiker och genrer liksom särskilda händelser ur verksamheten.

 

En ständig nyfikenhet för det livslevande driver oss så att vi med samma täta frekvens som TV kan erbjuda nya upplevelser; vår övertygelse är att alla ska ha tillgång till högkvalitativ musik, och att vi kan leverera den. Musik i Syd Channel är också en leverantör och en samproducent till TV. För att kvalitetssäkra process och material och för att ge publiken den bästa upplevelsen via den digitala förmedlingen prioriterar vi i dagsläget genomarbetade inslag framom nyhetsvärde; vi anser att en riktigt fin produktion är aktuell även långt efter dess genomförande på scen.

 

Drift och redaktion
En redaktion för Musik i Syd Channel har byggts upp ur institutionens befintliga personalstyrka samt med kompletterande kompetens kring filmhantering, leveransstrukturer och IT-frågor. Samverkan med regionens produktions- och filmbolag är väsentlig i arbetet. För kvalitet och profilering har tekniska specifikationer samt riktlinjer tagits fram som del av avtal med filmbolagen, arbetsflöden har definierats och avtalsmallar konstruerats. Vi har djupdykt i rättighetsfrågan och säkrat serverutrymme, lagring och support.

 

Gällande kanalens utseende och alternativ för spelare har vi tagit höjd för teknisk utveckling, ekonomiska förutsättningar och grafisk flexibilitet. En gedigen struktur för beställning och leverans, korrektur, publicering och delning har utformats för smidiga internrutiner samt i samarbete med externa parter.

 

Urval för produktion
Musik i Syd producerar och förmedlar kring 3 000 konserter per år i södra Sverige samt i utlandet. Några är samlade i fantastiska festivaler med internationellt kända solister som konstnärliga ledare, t ex Ystad Sweden Jazz (Jan Lundgren, piano), Båstad kammarmusikfestival (Karin Dornbusch, klarinett) och Malmö Chamber Music (Håkan Hardenberger, trumpet). Andra konserter produceras direkt för unga med angelägna teman.

 

Hos Musik i Syd samlas det bästa från världens konsertscener, och via våra exklusiva avtal kan vi för Musik i Syd Channel producera filmer och reportage enligt eget urval och i överenskommelse med medverkande artister och agenturer. Många små kammarmusikscener och jazzklubbar ingår i Musik i Syds nätverk. Här bidrar vi till ett levande kulturliv i hela södra Sverige, och här hämtar vi några av guldkornen till kanalen. Antalet exklusiva produktioner/inspelningar för MiSCH är idag satt till mellan 10 och 15 per år. Med den frekvensen tror vi att vi kan hålla oss intressanta och aktuella och tillsammans med andra musik- och kulturtillfällen vara ett återkommande alternativ för den som vill ha ett aktivt musikliv. Nivån är även satt utifrån att kunna hålla hög nivå i alla delar av produktionskedja och kommunikation.

 

Det fria musiklivet
Det fria musiklivet står för den allra största delen av Musik i Syds verksamhet. Årligen skrivs runt 4 000 kontrakt med enskilda artister, ensembler och arrangörer som naturligt också får det största utrymmet på Musik i Syd Channel.

 

Institutionens producenter är de som bäst kan vad som presenteras på våra scener. Det är därför viktigt att de även är med i urvalsprocessen gällande digitalproduktion. Genom att se över våra allmänna villkor i artistavtal samt genom dialog med artister och agenturer har vi hittat ett smidigt förfarande inför inspelningar. I dagsläget tillåter inte tillgängliga medel särskild ersättning till medverkande artister i samband med produktion för Musik i Syd Channel. Däremot länkas till medverkandes hemvister och artisterna kan fritt använda materialet på egna hemsidor och i sociala medier.

 

Exempel på inslag:
 

Nya riksspelmän och den svenska musikskatten – Korrö folkmusikfestival

(Inspelat i Korrö/Korrö folkmusikfestival. Medverkande: Sabina Henriksson, Mia Marin, Mattias Pérez, Nina Pérez, Magnus Gustafsson, m fl)

 

Lund Choral Festival – Körsång är ett instrument!

(Inspelat i Lund/Lunds körfestival. Medverkande: Kjell Lönnö, Sundsvalls kammarkör, Lunds Vokalensemble, Solalá, m fl)

 

FUTURE LEGENDS – Klubbmusik och samtidskonst på musikscenen

(Inspelat i Malmö/Palladium. Medverkande: Dia Dear (US), Zofia William Åsenlöf, Tami Tamaki, Doron Sadja (US), Mika Forsling, Liliane Chlela (LBN), Johannes Geworkian Hellman, LarsEmil Öjeberget, m fl)

 

Musik i Syd OFF-SITE: Irhal – Moments from Tahrir Square • A story about the strong power of music

(Inspelat i Malmö/Möllevångstorget och Tambourine Studios, Lund/Lundagård, Kristianstad/Kulturkvarteret och Ystad/Stortorget. Medverkande: Ramy Essam (EG), Vindla String Quartet, Ensemble Syd, Cennet Jönsson, Peter Lång, Caroline Leander, Allan Skrobe, Eva Kunda Neidek, Linda Alexandersson, Pär Moberg, m fl)

 

Come fly with us – En hyllning till Frank Sinatra 100 år

(Inspelad i Kristianstad/Kulturkvarteret. Medverkande: Nils Landgren, Miriam Aïda, Göran Söllscher, Jan Lundgren, Kroger Kvartetten)

 

 

 

 

 

MUSIK I SYD OFF-SITE
Platsspecifik musik i offentliga miljöer

 

Vilka är musikinstitutionens scener? Självklart konserthusen och scenerna ute hos våra arrangörer inom jazz, kammarmusik, folk- och världsmusik. Därtill festivalerna som viktiga lokala manifestationer och mötesplatser mellan artister och publik.

 

Nu finns även två digitala musikscener: Musik i Syd CHANNEL på webben (länk) och Musik i Syd OFF SITE i en app med platsspecifik musik. Digitalscenerna ska ses som en del av Musik i Syds innehåll. Liksom övrig verksamhet ingår de som ”en del av något större”.

 

Vad är Musik i Syd OFF-SITE?

 

OFF-SITE är en app för platsspecifik musik. Via den kan vi kan flytta ut musik från de vanliga scenerna till andra offentliga miljöer. Den kan användas i din smarttelefon eller surfplatta. Tekniken som används varierar men kan vara t ex GPS eller sensorer. Det här ger Musik i Syd en möjlighet att synas på nya sätt och platser, och ger publiken ett sätt att ta del av musik på nya sätt i sin telefon.

 

Konstnärliga utmaningar

 

”Vår upplevelse av rum beror på många former av perception. Vi utnyttjar alla våra sinnen och förmågor. När jag går igenom en skog ser jag träden, hör fåglarna och känner lukten av fuktig jord. Upplevelsen av skogen skapas från många källor. Synintryck, ljud och texturer kombineras för att förmedla närvaro. Jag skapar automatiskt en bild som placerar objekt och tillhörande ljud. Min närvaro i rummet är resultatet av ständiga kompromisser och tolkningar mellan sinnena.” /Peter Lång, konstnärlig ledare Scen3

 

Med en ingång att Sydsverige sjuder av kreativt musikskapande, skickliga interaktionsdesigners, programmerare, ljudtekniker och andra som arbetar har blicken långt fram ville vi leta oss fram till vad nya digitalscener kunde vara för Musik i Syd.

 

Genom ett samarbete med nätverket Scen3 – kompetens inom konstnärlig digitalproduktion – och Do-fi – nya pedagogiska metoder och interaktiva verktyg – började vi utforska möjligheterna för platsspecifik musik i det offentliga rummet. Vi ville erbjuda musiklivet konstnärliga, digitala utmaningar och bjöd in tonsättare att skapa musik för särskilda platser/orter.

 

Utvecklingsarbetet resulterade i tre nya verk som vi har placerat ut i Ystad – en jazzresa från Stortorget till Dakar via Sevilla (Cennet Jönsson), Lundagård i Lund – en plats där andlighet, kärlek, sanning och äventyr möts (Peter Lång), och Kristianstad – en väv som rivs upp tills du är åter på Ithaka (Caroline Leander). Läs mer om verken och tonsättarna här.

 

För ett fjärde verk ville vi laborera ännu mer med vad ett platsspecifikt lyssnande kunde innebära och platsens betydelse. Vi bjöd in till ett samarbete med Malmö stad/Fristad Malmö och engagerade den egyptiska musikern Ramy Essam som precis hade påbörjat sitt tvååriga fristadsresidens i Malmö, samt malmöbaserade Vindla String Quartet. Tillsammans med ljudteknikern Mark Lowery (US/S) flyttade de Tahrir-torget i Kairo till Möllevångstorget i Malmö i ett gripande ljudlandskap från Ramys frihetskamp i samband med den arabiska våren. Läs mer här.

 

Ny kunskap – framtida användning

 

Satsningen har gett oss stor kunskap om 

 • vad som krävs för att arbeta med format för digital teknik – inspelningsmetoder, delningsfunktioner, distributionssätt och kommunikation
 • hur beställningar av ett platsspecifikt verk bör se ut
 • vilka konstnärliga utmaningar som kan dyka upp och hur de kan te sig
 • vilka kostnader som följer med den här typen av produktion
 • tidsramar kring planering, beställning, genomförande, distribution och kommunikation
 • språk och ordval i dialog med tekniskt sakkunniga
 • användarvänlighet och intresse

 

Läs mer om platsspecifik musik av regionens unga musikskapare under Developer-In-Residence.

 

 

 

 

APP OCH HOPPA MED MUSIKA!

Applikation för musik och rörelse i förskolan

Hos UNGA Musik i Syd är förskolan en prioriterad målgrupp, men vi har saknat ett verktyg för musik och rörelse att erbjuda förskolepedagoger. Under projekttiden har utvecklats en app där några frilansmusiker och tonsättare delar med sig av sin musik och sina rörelser till barn och personal. Appen är gratis och finns endast för surfplatta, som vi har sett som den mest lämpliga enheten för övningarna.

 

Anpassad för iPads.

Version: iOS 7.0 eller senare.

 

Läs mer om MusikA

Här laddar du hem MusikA

 

 

 

 

VIRTUELLA RUM
Digitala verktyg för ungas musikskapande

 

”Jag vet inte hur det är med er, men de saker jag minns från skolan är inte det vanliga, utan de mer galna, kreativa projekten. Som att vi fick bygga Jenny Lind i naturlig storlek i papier-maché.” /Camilla Jonasson, Musik i Syd, projektledare Virtuella rum, samordnare Skapande skola, doktorand Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö inom genus och musikskapande med digitala verktyg

 

På riktigt är viktigt

 

Den här delen av Digitala scener handlade om

 • SKAPANDE – ungas musikskapande med digitala verktyg
 • PROFESSIONELL GUIDNING – hur unga kan få vägledning av professionella tonsättare i digitalt musikskapande
 • MÖTESPLATSER – hur mötesplatser för gemensamt skapande kan se ut
 • DELNING – hur resultaten kan synliggöras med hjälp av digital teknik

 

Virtuella rum kan betraktas som en modell som bygger på punkterna ovan. Våra aktiviteter lades i samband med Skapande skola-projekt och festivaler. Medskapande, tillgänglighet och kontakt med verkligheten utanför skolan har varit riktgivande. En elev från Hjäruplundsskolan i Staffanstorp uttryckte att ”det är viktigt att ge barn och unga möjlighet att visa upp vad de skapat”. Hur Musik i Syd, genom digitala lösningar, kan tillgängliggöra och tillföra publik delaktighet blev därför en viktig fråga i projektet.

 

Läs mer om de enskilda aktiviteterna:

Flygande toner och tankar

Naturens symfoni

Samtidigt här och där

Imagine Hack

 

 

 

Virtuella verktygslådan

Det blev ett mästerverk och ett soundtrack till en alienfilm.

(Elev i åk 9)

 

Gällande ungas musikskapande såg vi att program och hjälpmedel redan fanns utvecklat. Utmaningen handlade mer om att se hur just Musik i Syd kan paketera dem för användning för målgruppen och föra in möten med professionella musikskapare.

 

För musik- och musikvideoskapande har vi plockat in programmen Garageband, Soundation och iMovie, för tillgängliggörande t ex QR-koder och appen Tidsmaskinen samt för digitala mötesplatser Google Hangout och Bambuser.

 

Läs mer om Digitala verktygslådan

Läs mer om Virtuella rum

 

 

 

 

 

 

DEVELOPER-IN-RESIDENCE
Väggarna vaknade i Kristianstad!

 

Musik i Syd beviljades tillsammans med Regionmuseet i Kristianstad medel för att under ett år arbeta med digital utveckling tillsammans med en Developer-in-Residence (DiR). Som DiR engagerades interaktionsdesignern Johan Salo/Do-fi.

 

Projektet innehöll aktiviteter och processer för unga med den gemensamma nämnaren att i samband med Kristianstads 400-årsjubileum flytta ut historiekunskap utanför medverkande institutioner och klassrum. Hos Musik i Syd fick 800 elever i åk 9 tonsätta hus. Inspelningarna tillgängliggjordes sedan för allmänheten i en app – ”Väggarna vaknar!”.

 

DiR-arbetet disponerades utifrån följande ramar:

 

– kompetensförhöjande insatser 80 h

– skolprojekt åk 9 (ca 800 elever) 52 h

– samarbeten, mötesforum 40 h

– fortsatt utvecklingsarbete 50 h

 

Som verktyg användes för båda institutioner den av DiR redan utvecklade Tidsmaskinen –en produkt som består av appar och en editor för att placera ut t ex musik i utomhusmiljöer.

 

Arbetet handlade om konceptutveckling och samordning, interaktionsdesign, träffar med kompositörer och lärare samt produktion av virtuella musikrundor. En fysisk prototyp togs fram där DiR fanns med i beställning, design och innehållsproduktion. Positiv respons gavs från lärare och elever. Möjligheter för kultur och musik att samverka med andra skolämnen blev tydliga. Utomhusmiljöerna bidrog till läroprocesserna och det blev naturligt att jobba i grupp.

 

På kort sikt gav projektet nya sätt att skapa för och ta del av historisk kunskap, musik och miljöer. På lång sikt nya erfarenheter hur digitala media kan användas institutionsspecifikt, en idébank för kommande aktiviteter samt kunskap om hur ett förberedande arbete kan se ut innan teknisk expertis kopplas på.

 

Vi såg många användningsområden och fördelar med den här typen av digital teknik och de upplevelser som kopplades på.

 

Effekter av samarbetet mellan institutionerna?

Vi hade behövt längre framförhållning för bidraget för att bättre sätta formerna för samarbetet. Resultatet blev snarare att vi delade en resurs, och att gemensam disposition inte blev självklar med anledning av olika behov. Ambitionerna att

mötas i aktiviteter för Kristianstad 400 år kunde inte mötas fullt ut, men ett par gemensamma tidig musik-workshops med elever och lärare kunde genomföras som ett första led i Väggarna vaknar.

 

Möjligheten att tänka kring gemensamma utvecklingsbehov utifrån digitala aktiviteter var givande.

 

 

Ökade medborgarnas möjlighet att ta del av kultur genom digital teknik?

Ja, projektet har i allra högsta grad ökat medborgarnas möjligheter att via digitala media ta del av både kulturarv och ny musik. Den digitala närvaron i Kristianstad lyftes genom de vandringsslingor som har gjordes är tillgängliga för allmänheten genom

smartphone och tablet. De elever som medverkat i projektet fick skapa för digital förmedling.

 

Spridning av projektet?

Projektet har kommunicerats t ex i samband med de många presentationer som Musik i Syd har gjort inom ramen för Digitala scener och Utvecklingscentrum – på nationell nivå i samband med ISPA-kongress och nationellt musikmöte i Malmö (maj 2015) samt på

webben. Projektet har bidragit till en metodik för hur digital media kan användas och

integreras i Kulturnyckeln Kristianstad, vilket kan göra Kristianstad till möjliggörare inom digital utveckling för barn och unga i regionen.

 

Exempel på tillfällen där DiR själv har varit med och berättat om projektet:

 

Skånes kulturskolors länsstudiedag, Malmö, Lund, Landskrona och Vellinge

Musik i Syds seminarium: Nya produktionsmiljöer och publikmöten, Palladium Malmö

Kulturhuset Barbacka, föreläsning för musiklärare, Kristianstad

UNGA Musik i Syd/Utvecklingscentrums heldag, Kristianstad

Region Skånes temapolitiska dag, Kristianstad

Nationell/Internationell producentträff, Umeå

Presentation i Hässleholms kulturhus, Hässleholm

Internationell ISPA-kongress, Malmö

Nationellt musikmöte, Malmö

 

Projektet syns även genom spridning i Skånes hembygdsförbunds kanaler och Johan

Salos/Do-Fi:s fortsatta arbete. Väggarna vaknar! har lockat till stort intresse hos olika

kommuner.

 

För öppenhet i den digitala utvecklingen rekommenderar DiR

 • Creative Commons-märkning, dvs. att de kulturella verk som produceras blir fria – öppet innehåll, öppen kod
 • att innehåll och copyright tillåter nya experiment, vilket gör det lättare för andra
 • att bygga interaktiva upplevelser
 • att material inte fastnar hos enskilda medarbetare – bättre att sprida projekt och produktioner genom gemensamma lagringsplatser/clouds
 • Prosumers Light – att involvera användare genom publikmedverkan, att man får känna och förändra
 • långsiktighet när man väljer hur man ska hantera media, men använda det som är tillgängligt just nu – Youtube, Instagram, SoundCloud m.m.
 • utse någon som underhåller de digitala kanalerna och ser till att information
 • uppdateras ofta så att det inte stagnerar

 

Hur arbetar vi vidare?

Musik i Syd fortsätter att arbeta med DiR gällande appar med musik och rörelse för förskolan, platsspecifik musik m.m. Därtill bidrar DiR till det övergripande arbetet med att implementera nya arbetssätt och funktioner med anledning av utvecklingsarbetet kring Digitala scener hos Musik i Syd. Enskilda medarbetare har fått upp ögonen för nya möjligheter kring digitala media och ökad delaktighet.

 

Här kan du läsa hela rapporten.

 

 

 

FRAMTIDEN
Vidareutveckling

Efter det treåriga projektet har vi både ny kunskap, intressanta erfarenheter och en mängd idéer för vidareutveckling. Här är några av dem.

 

Internationellt utbyte inom digital utveckling

 • Audience development by interaction between digital and physical venues
 • Increased interactivity around concerts and festivals models for alternative financing and visibility
 • Exchange of digital productions (concerts, features, artist portraits)

 

Kultur i vården

 • Distribution av Musik i Syd Channel till vårdmiljöer
 • Skapa meningsfulla sammanhang kring mottagning av digitalt material i form av konserter och reportage
 • Former för samspel mellan digitala konserter och fysiska musikaktiviteter i vården
 • Relationsskapande aktiviteter mellan musiker, tonsättare och personer inom omsorgen (inkl. vårdpersonal och närstående)
 • Tillsammans med andra liknande satsningar inom kultur och hälsa arbeta med hållbara kontaktytor mellan vård- och kultursektorn

 

Publikutveckling – Digitala och fysiska scener i samspel

 • Hur kan digitala scener bidra till publikutveckling kring konserter och festivaler
 • Hur ser kommunikationsvägarna ut kring digitalt material
 • Vilka förnyelser behövs gällande arbetsflödena på musikinstitutionen när konsertscen, festivalscen, digitalscen och kommunikation ska samspela
 • Vem är vår publik på de olika arenorna
 • Hur kan publiken bli mer delaktig i vårt utbud samt göra aktiva val i relation till våra olika scener

 

Tillgängliggörande av det musikaliska arvet – Smålands musikarkiv

 • Former för att levandegöra arkivmaterial på webben och i appar
 • Hur kan arkivmaterial ingå som delar av framträdanden via digital förmedlning
 • Hur kan arkivmaterial omsättas eller inspirera till nya verk

 

Regional samverkan – gemensamma resurser

 • Hur kan vi samverka med andra aktörer gällande insatser för digital utveckling
 • Hur kan våra erfarenheter bidra till regional synlighet
 • Hur kan vår strategi för digital utveckling samspela med regionala och nationella riktlinjer på området
 • Hur kan vi arbeta hållbart och på ett smidigt sätt följa med den tekniska utvecklingen

 

 

 

 

SYNLIGHET
Medverkan, egna arrangemang, media

 

2013-05-15 SAMTAL: ”DIGITAL BUBBLA” (medverkan)

I maj 2013 diskuterades temat Konstnärlig utveckling via digital teknik tillsammans med ett antal parter i Resurscentrums lokaler i Mazetti-huset i Malmö. Medverkande var bland andra Teatercentrum Södra regionen, Kulturkraft Syd, Skånes Dansteater, Riksteatern Skåne samt parter som representerade olika typer kreativa näringsidkare och sakkunniga på området, såsom Scen3 – kompetens inom konstnärlig digital produktion, Strobe Media – produktionsbolag för digital scenkonst, filmare, musiker, m.fl. Samtalet gav en bild av vad som händer inom detta område i Skåne, satte fingret på konstnärliga förutsättningar, möjligheter och utmaningar i förhållande till ny teknik samt lade grunden för nya samarbeten.

 

2013-08-13 FLYGANDE TONER OCH TANKAR I STAFFANSTORP (projektaktivitet)

Genomförande av interaktiv utställning där 1465 elever i åk 1-5 i Staffanstorp ställde ut sina alster som skapats utifrån nya kunskaper om fåglar (Skapande skola-projekt). Elva kompositörer från regionen med olika bakgrund och inriktning hade anlitats av Musik i Syd för att genomföra den musikaliska delen av projektet. Genom workshops, samtal, lekar, bilder och möten omvandlades fågelkunskaperna till ca 90 nya musikverk. Genom Digitala scener tillfördes en digital dimension där besökaren i sin smartphone, via QR-koder, fick ta del av musik, bildspel, ljudupptagningar och annat material från barnens arbete med kompositörerna. På så sätt kunde besökaren, t ex föräldrar, vänner och släktingar, få med sig musiken hem.

 

2013-09-21 TRULY DIGITAL – KONFERENS I KÖPENHAMN OCH HELSINGFORS (medverkan)

Medverkan i två av tre konferenser på temat ”How can we build a digital ecosystem for the arts in the Nordic region?” som arrangerades i Stockholm (okt 2012), Köpenhamn (mars 2013) och Helsingfors (sept 2013). Genom serien TRULY DIGITAL har exemplifierats, diskuterats och erbjudits stöd för att utveckla och delta i den nordiska infrastrukturen på området. I Helsingfors pitchades några projekt i relation till Nordisk kulturfonds stora satsning DIGITAL 2015-2016. Digitala scener presenterade här den del av projektet som handlar om GPS-styrda musikstationer. Projektet fick mycket god respons och resulterade senare i Musik i Syd OFF-SITE.

 

2013-10-30 SAMTIDIGT HÄR OCH DÄR – KOMPOSITIONSWORKSHOP MED ÅK 9 (projektaktivitet)

Geomförande av kompositionslab ”Samtidigt här och där?” där elever i åk 9 på Hjärupslundsskolan i Staffanstorp komponerade musik med digitala verktyg. Dag 1 hölls en kompositionshistorisk workshop i collageteknik med komponisterna och musikerna Ivo Nilsson och Jonny Axelsson. Dag 2 fanns komponisterna med som ledsagare på distans i ett pop-up-lab i Caroli köcentrum i Malmö. Två musikkunniga tekniker fanns med som kvalitetssäkrare. Detta var ett sätt för Digitala scener att undersöka ökade möjligheter till musikskapande i skolan, vad som händer rent konstnärligt och pedagogiskt i samverkan på distans och vad eleverna själva tyckte om resultaten. Aktiviteten ledde senare till en del av Musik i Syds Virtuella rum.

 

2014-03-12 SKÅNES KULTURSKOLORS LÄNSSTUDIEDAG (medverkan)

Digitala scener var inbjudna att medverka vid Skånes kulturskolors länsstudiedag med tema digitala verktyg. Studiedagen genomfördes på fyra olika orter med ca 400 pedagoger samlade. Musik i Syd genomförde presentationer på alla fyra orter.

 

2014-04-30 ”STORY MATTER” (projektrelaterad medverkan av samarbetspartner)

Musik i Syd som grogrund för konst och vetenskap? Genom att bl.a. bryta ny mark i Digitala scener och utvecklingen av osynliga konsertsalar kunde en av våra samarbetspartners – Peter Lång, konstnärlig ledare för Scen3 – bli antagen till ”The Story Matter Hackathon” i Cern, Schweiz. Arrangemanget samlade 43 forskare, tekniker och konstnärer från hela världen i syfte att genom det konstnärliga berättandet hitta vägar att kommunicera vetenskap. Dagarna genomfördes i samarbete med Tribeca Film Institute, New York.

 

2014-05-31 OM ”PLATSEN OCH LJUDET” I SR P2 (projektrelaterad medverkan av samarbetspartner)

Vår samarbetspartner Peter Lång, tonsättare och konstnärlig ledare för Scen3, medverkade i Musikmagasinet i SR P2 och programmet Musikalismer – platsen och ljudet. I programmet spelades musik från samarbetet kring Musik i Syds ”osynliga konsertsalar”.

 

2014-06-10 DIGITALA SATSNINGAR FÖR BARN OCH UNGA (medverkan)

Musik i Syd/Digitala scener var inbjudna att tala på Region Skånes spridningskonferens om digitala satsningar för barn och unga. Camilla Jonasson, projektledare Utveckling barn och unga Musik i Syd, berättade om framväxten av virtuella skaparmiljöer och publiceringsytor för barn och ungas möten med professionella musikskapare – ett modellbygge som pågår inom Digitala scener.

 

2014-10-03 KONFERENSDAG UTVECKLING BARN & UNGA, MUSIK I SYD (medverkan)

I samband med konferensdagen Utveckling Barn och Unga i Kristianstad den 3 oktober kunde de ca 70 deltagarna dyka in i processen kring kompositionsprojektet ”Väggarna vaknar”. Under konferensen presenteras även den modell som Musik i Syd tar fram inom Digitala scener för barn och ungas skapande i samarbete med professionella – Virtuella rum.

 

2014-10-09 PRESENTATIONER VID KULTURPOLITISKT IDÈSEMINARIUM I SKÅNE (medverkan)

Den 9 oktober var Musik i Syd inbjudna att medverka i den regionala kulturnämndens kulturpolitiska idéseminarium med tema digitalisering i Kristianstad. Utvecklingen av Digitala scener presenterades, liksom pågående uppdrag för vår Developer-In-Residence, interaktionsdesigner Johan Salo. Kulturpolitiker och –chefer från hela regionen deltog.

 

2014-10-20 ARTS AND AUDIENCES I REYKJAVIK (inställd medverkan p.g.a. sjukdom)

Projektledare Ulrika Lind var satt att medverka som talare och Breakout Session Facilitator vid den nordiska konferensen Arts and Audiences i Reykjavik den 20-21 oktober. Temat var Digital at the Arts och sessionen behandlar Perspectives on culture: Culture as canon, or culture as responding to current societal issues?

 

2015-03-17 LANSERING MUSIK I SYD CHANNEL (eget arrangemang)

I en öppen after work på Palladium i Malmö lanserade vi vår nya webbkanal Musik i Syd Channel. Kanalen släpptes med några inslag som bjöd på konserter och reportage med Elena Casoli (gitarr) från Moderna museet i Malmö, Sinatrahyllning med Nils Landgren, Miriam Aïda, Göran Söllscher, Jan Lundgren och Kroger kvartetten och en sommarhälsning från Korrö folkmusikfestival genom duon Marin/Marin.

 

2015-04-10 FRAMTIDENS TEKNIK INOM SCENKONSTEN (medverkan)

”Sharegarden” genomfördes i Mariehamn på Åland den 23-25 april. Här undersöktes möjligheterna med att använda digital teknik, fibernät och snabba projektioner inom scenkonsten. ”Våra väl utbyggda fibernät gör att vi kan öka utbudet av kultur, stimulera regionalt näringsliv, generera nya samhällstjänster, tillgängliggöra utbildning och forskning samt stärka internationella samarbeten. Med en fördröjning på endast ett par millisekunder skapar de nya fibernäten möjligheter att interagera på stora avstånd. Det innebär att en pjäs kan spelas på flera ställen samtidigt eller att en konsert framförs med musiker och solister i olika lokaler.” Tekniken testades i skarpt läge med en realtidskonsert mellan musiker och sångare i två länder i samband med Nordens instituts jubileum som arrangerades samtidigt på Åland. Arrangörer var bland andra Riksteatern och Tammerfors universitet som har nätverksstöd från Nordiska ministerrådets mobilitetsprogram för utvecklingsprojekt inom temat. Digitala sceners projektledare Ulrika Lind ledde slutdiskussionen.

 

2015-03-20 UTBUDSDAG MUSIK I VÅRDEN (eget arrangemang)

Den 20 mars arrangeras på Kulturkvarteret i Kristianstad en utbudsdag med musikprogram särskilt utvecklade för äldre och vårdpersonal. Här kommunicerades planerna att sända Musik i Syd Channel direkt till TV:n på äldreboenden i ett par kommuner. Intresserade mottagare uppmuntrades att ta kontakt, vilket några också gjorde.

 

2015-05-15 KOMPOSITIONS-HACKATHON

I samband med riksfinalen av IMAGINE (fd Musik Direkt) i Kulturkvarteret Kristianstad, maj 2015, deltog ett 40-tal ungdomar i det kompositions-hackathon som arrangerades under en av tävlingsdagarnas sena kvällar. Här kunde ungdomarna omvandla akustiskt musikskapande till ljudfiler som sedan användes fritt av de unga komponisterna på plats och på distans. Aktiviteten resulterade i många minuters ny musik som distribuerades i högtalare till tävlingspublik på plats samt på webben.

 

2015-05-27 DIGITALA SCENER PÅ ISPA OCH NATIONELLT MUSIKMÖTE (eget arrangemang)

När två av årets stora scenkonsthändelser ägde rum i Malmö fanns Digitala scener med. Sessioner om hur musikinstitutionen navigerar i branschen kring scenkonstens digitalisering – och den med oss – arrangerades under International Society of the Performing Arts (ISPA) Congress den 27-30 maj och under Nationellt musikmöte den 27-29 maj. Här fick vi en möjlighet att dela med oss av erfarenheter och resultat, samt att diskutera utmaningar och möjligheter med deltagare från övriga Sverige och scenkonstledare från hela välden för att hämta in ytterligare kunskap. Medverkande i sessionerna var även några av våra samarbetspartners som representerade film, ljudteknik, streaming, interaktionsdesign och frilansmusiker.

 

2015-08-29 ”MOMENTS FROM TAHRIR SQUARE” PÅ MÖLLAN (projektaktivitet)

Som ett led i utvecklingen av ”osynliga konsertsalar”  och lyssnarupplevelser i nya miljöer gjordes ett samarbete mellan Malmös fristadsmusiker Ramy Essam från Kairo och malmöbaserade Vindla String Quartet. Tillsammans förvandlade de Möllevångstorget i Malmö till Tahrir-torget i Kairo. I det platsspecifika verket ”IRHAL – Moments from Tahrir Square. A Story about the Strong Power of Music” förflyttas lyssnaren tillbaka till den arabiska våren och protesterna i Kairo 2011. Ramy Essam skapade med sin kraftfulla stämma och sin gitarr revolutionens soundtrack. (länkar)

 

2015-09-30 ”VÄRLDENS BÄSTA MORGON!” på Media Evolution City (medverkan)

I september 2015 var vi inbjudna till Media Evolution i Malmö – ”där mediebranscherna möts för innovation och tillväxt” – för att i ett morgonseminarium arrangerat av Kultur Skåne berätta om vårt arbete med Developer-In-Residence. Under ett år hade vi med stöd av Kultur Skåne och i samarbete med Regionmuseet i Kristianstad möjlighet att anställa en utvecklare – Johan Salo, Do-fi – att bidra till digitala lösningar för delar av verksamheten. Resultatet blev projektet Väggarna vaknar (länk) samt ny kunskap, innovativa lösningar samt erfarenheter som vi har med oss i det fortsatta utvecklingsarbetet. http://www.mediaevolution.se/evenemang/2015/06/varldens-basta-morgon-med-kultur-skane

 

 

 

 

SAMARBETEN OCH MEDVERKANDE

Digitala scener har handlat mycket om samarbete med kreativa näringar och andra sakkunniga utanför institutionen, nämligen följande. Vi är oerhört glada över allt engagemang och all ny kunskap det har tillfört. Tack!

 

Här är listan på alla som har varit inblandade i projektet på ett eller annat sätt.

 

 

 

Här kan du ladda ner hela rapporten som pdf

Skärmavbild 2016-04-08 kl. 14.25.27

 

 logga red

På Musik i Syd CHANNEL kan du ta del av konsertupplevelser, reportage, intervjuer, festivalnedslag och annat material från alla de miljöer Musik i Syd är engagerade i.  
Läs mer om Channeln 

 

Com.Positions

OFF-SITE

Konceptet OFF-SITE är ett led i Musik i Syds utvecklingsarbete mot digitala scener för musik.
Ta del av platsspecifik musik i Malmö, Ystad, Kristianstad och Lund. 
Läs mer om Off-Site-appen